Hướng Dẫn Sử Dụng

14. Cập nhật SMS

 

 Cập nhật mẫu SMS

Bước 1: Màn hình Cấu hình mẫu SMS

 

 

 

 

 

                                                           Hình: Cấu hình mẫu SMS

Bước 2: NSD nhập các thông tin cần thay đổi

  • Cấu hình nội dung SMS hóa đơn
    • Người dùng nhập header, footer, hệ thống sẽ tự động hiển thị nội dung xem trước, đây là nội dung SMS sẽ gửi tới khách hàng
  • Cấu hình nội dung SMS hóa đơn điều chỉnh
    • Người dùng nhập header, footer, hệ thống sẽ tự động hiển thị nội dung xem trước, đây là nội dung SMS sẽ gửi tới khách hàng

Bước 3: NSD nhấn nút Cập nhật

  • Nếu xảy ra lỗi trong quá trình nhập liệu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi tương ứng.
  • Nếu không xảy ra lỗi, thông tin thay đổi được lưu vào hệ thống. Hệ thống thông báo “Cập nhật dữ liệu thành công”