19. Phát hành hóa đơn nháp

  1. Phát hành từng hóa đơn

Bước 1: Trên danh sách hóa đơn chưa phát hành, click vào button phát hành tương ứng với hóa đơn cần phát hành

Bước 2: Nhập thời gian phát hành hóa đơn

– Ngày lập:

+ Nếu không chọn Ngày lập thời gian lập hóa đơn lấy thời gian hiện tại của hệ thống

+ Nếu chọn Ngày lập thì phải đảm bảo Ngày lập > hoặc = thời gian đang hiển thị ở bên cạnh (xem hình dưới)

Bước 3: Nhấn nút Phát hành

2. Phát hành theo chuỗi

Bước 1: Trên danh sách hóa đơn, tick chọn các hóa đơn cần phát hành

Bước 2: Nhập thời gian lập hóa đơn

Bước 3: Nhấn nút Phát hành

Note:

  • Trường hợp chọn nhiều hóa đơn nháp cùng mẫu hóa đơn, khi phát hành hệ thống sẽ hiển thị ngày lập hóa đơn cuối cùng trước đó để ND lựa chọn.
  • Trường hợp chọn nhiều hóa đơn nháp khác mẫu hóa đơn, khi phát hành không cần nhập Ngày lập.
  • Hóa đơn khác mẫu sau khi được phát hành sẽ có ngày phát hành là ngày hiện tại.