Hướng Dẫn Sử Dụng

23. Lập hóa đơn xóa bỏ


Bước 1:
Tra cứu để tìm ra hóa đơn muốn hủy giao dịch (nếu cần).

Lưu ý: Chỉ hóa đơn gốc chưa được kê khai thuế, chưa bị hủy giao dịch, chưa bị điều chỉnh tiền, đã thanh toán thì mới được phép hủy giao dịch.

Bước 2: ND nhấn vào icon  của dòng tương ứng với hóa đơn cần hủy giao dịch à Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các thao tác để ND chọn

                                                     

Bước 3: Người dùng chọn Hủy giao dịch->Hệ thống hiển thị cửa sổ Hủy giao dịch

                                                Hình: Màn hình chức năng Hủy giao dịch

NSD nhập các thông tin:

Khung Thông tin khách hàng: các thông tin của người mua trên hóa đơn gốc. Các thông tin này không được phép chỉnh sửa.

Khung thông tin người bán: các thông tin của bên bán trên hóa đơn gốc. Các thông tin này là không được phép chỉnh sửa

Khung Thông tin chung: các thông tin chung của hóa đơn

– Mẫu hóa đơn: thông tin này không được phép chỉnh sửa

– Số hóa đơn gốc: thông tin này không được phép chỉnh sửa

– Ngày lập hóa đơn gốc: thông tin này không được phép chỉnh sửa

– Hình thức thanh toán: ND chọn 1 trong số các hình thức thanh toán sau:

  • Tiền mặt
  • Chuyển khoản

Khung thông tin bổ sung:

– Văn bản thỏa thuận: ND nhập văn bản thỏa thuận việc điều chỉnh thông tin trên hóa đơn gốc

– Ngày thỏa thuận: ND nhập ngày thỏa thuận việc điều chỉnh thông tin trên hóa đơn gốc

– Ghi chú: Nội dung ngày không được phép chỉnh sửa

NSD nhấn nút Cập nhật để hủy giao dịch

  • Nếu xảy ra lỗi trong quá trình nhập liệu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi tương ứng.
  • Nếu không xảy ra lỗi, hệ thống thực hủy giao dịch thành công
    •  Hệ thống thông báo “Lập hóa đơn thành công: Mã số thuế bên bán:, Số hóa đơn:, Mã số bí mật:”. Hóa đơn điều chỉnh giảm tiền hàng, tiền thuế đúng bằng số tiền của hóa đơn gốc
    • Hóa đơn vừa lập được hiển thị lên Danh sách hóa đơn

NSD nhấn nút [x] hoặc nút Đóng để đóng cửa sổ hủy giao dịch