26. Cập nhật kê khai thuế

Hệ thống hỗ trợ ND cập nhật kê khai thuế theo quý/tháng:

ND thực hiện chọn:

  • Doanh nghiệp
  • Chi nhánh
  • Loại cập nhật: Tháng/Quý/Năm

Nhấn Cập nhật để thực hiện kê khai thuế

Trường hợp cập nhật kê khai thuế nhầm, người dùng có thể chọn Hủy cập nhật với tháng/quý tương ứng để quay lại trạng thái chưa kê khai thuế

Chú ý: Trường hợp hóa đơn chưa kê khai thuế, ND chỉ được phép:

  • Lập hóa đơn thay thế
  • Hủy giao dịch
  • Lập hóa đơn chuyển đổi

Trường hợp hóa đơn đã kê khai thuế, ND được phép:

  • Lập hóa đơn điều chỉnh thông tin
  • Lập hóa đơn điều chỉnh tiền
  • Lập hóa đơn chuyển đổi