Hướng Dẫn Sử Dụng

27. Xem báo cáo

 

1. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

       

                                          Hình : Màn hình Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Hệ thống hỗ trợ ND thống kê báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, cho phép xuất file excel hoặc file pdf.

Thông tin chi tiết về báo cáo:

                                          Hình : Màn hình file excel báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Thời điểm thực hiện cập nhật báo cáo: thời gian cuối cùng trong ngày (23:59:59) hệ thống sẽ quét dữ liệu trong ngày để lên báo cáo vào ngày hôm sau.

Vì vậy, nếu người dùng tác động hóa đơn vào ngày 16/07/2018 thì ngày hôm sau, 17/07/2018 hệ thống mới hiển thị dữ liệu báo cáo

Chú ý:

Hệ thống cũng hỗ trợ người dùng xuất file xml để đăng ký lên cơ quan Thuế:

 

 

Trong đó:

1. Thông tin cơ quan thuế lấy từ Thông tin Thông báo phát hành của doanh nghiệp, nếu có nhiều Thông báo phát hành sẽ lấy Thông tin từ Thông báo phát hành mới nhất ứng với mã số thuế của doanh nghiệp, chi nhánh.

2. Thông tin Người lập biểu lấy từ Thông tin Người dùng xuất báo cáo (Tên đầy đủ tại giao diện Quản lý người dùng, FULL_NAME trong bảng USERS)

3. Thông tin Người đại diện lấy từ người đại diện của chi nhánh ứng với mã số thuế được lấy báo cáo  (REPRESENTATIVE trong bảng SUPPLIER ứng với mã số thuế được lấy báo cáo)

 

2. Báo cáo thống kê hàng hóa, dịch vụ bán ra

                                        Hình : Màn hình Báo cáo thống kê hàng hóa, dịch vụ bán ra

Hệ thống hỗ trợ ND thống kê hàng hóa, dịch vụ bán ra, hỗ trợ xuất file excel, tổng hợp theo thuế suất, số hóa đơn của tháng, quý, tổng hợp theo tên người dùng, mẫu hóa đơn hay dải hóa đơn.

3. Báo cáo tình hình sử dụng SMS

                                                                        Hình : Màn hình Báo cáo tình hình sử dụng SMS

Hệ thống hỗ trợ ND thống kê báo cáo tình hình sử dụng SMS theo tháng, quý.

4. Báo cáo bảng kê tạo lập và phát hành hóa đơn: (Dành cho doanh nghiệp)

Hình : Màn hình Báo cáo bảng kê, tạo lập hàng hóa

Liệt kê ra danh sách tất cả các hóa đơn (bao gồm cả hóa đơn hủy, điều chỉnh, thay thế)

báo cáo có thể xem trực tiếp trên web hoặc xuất ra file excel, pdf. Từ ngày, đến ngày tối đa 6 tháng.

Trường tìm kiếm:

Chi nhánh, từ ngày lập, đến ngày lập, mẫu, dải, user (chi nhánh, mẫu, dải, user không bắt buộc chọn. Có phân quyền dữ liệu theo chi nhánh và user)

Chú ý về phân quyền dữ liệu với Báo cáo bảng kê tạo lập và phát hành hóa đơn/ Báo cáo bảng kê hóa đơn xóa bỏ/ Báo cáo bảng kê hóa đơn thay thế/ Báo cáo bảng kê hóa đơn điều chỉnh:

Trường hợp có check cấu hình phân quyền dữ liệu tại cấu hình doanh nghiệp:

  • Admin doanh nghiệp chỉ view được dữ liệu do admin doanh nghiệp và user thường doanh nghiệp tạo
  • User thường doanh nghiệp chỉ view được dữ liệu của user thường doanh nghiệp tạo
  • Admin chi nhánh chỉ view được dữ liệu do admin chi nhánh và user thường chi nhánh tạo
  • User thường chi nhánh chỉ view được dữ liệu của user thường chi nhánh tạo

Trường hợp không check cấu hình phân quyền dữ liệu tại cấu hình doanh nghiệp:

  • Admin doanh nghiệp view được dữ liệu của toàn bộ doanh nghiệp và chi nhánh
  • User thường doanh nghiệp view được dữ liệu của toàn bộ doanh nghiệp và chi nhánh
  • Admin chi nhánh view được dữ liệu do admin chi nhánh và user thường chi nhánh tạo (của chi nhánh đó)
  • User thường chi nhánh view được dữ liệu do admin chi nhánh và user thường chi nhánh tạo (của chi nhánh đó)

5.  Báo cáo bảng kê hóa đơn thay thế (Dành cho doanh nghiệp)

Hình : Màn hình Báo cáo bảng kê hóa đơn thay thế

Liệt kê ra danh sách các hóa đơn thay thế báo cáo có thể xem trực tiếp trên web hoặc xuất ra file excel, pdf. Từ ngày, đến ngày tối đa 6 tháng. Thời gian tìm kiếm cho hóa đơn thay thế.

Chi nhánh, từ ngày lập, đến ngày lập, mẫu, dải, user (chi nhánh, mẫu, dải, user không bắt buộc chọn. Có phân quyền dữ liệu theo chi nhánh và user)

– Dựa trên xử lý hiện có đối với dạng ghi chú, sẽ update thay đổi hủy bỏ xử lý liên quan đến tính toán tiền của dạng ghi chú, chỉ cho phép hiển thị trên màn hình + hiển thị trên file PDF bản thể hiện … vv

5. Báo cáo bảng kế hóa đơn xóa bỏ (Dành cho doanh nghiệp)

Hình : Màn hình Báo cáo bảng kê hóa đơn xóa bỏ

Liệt kê ra danh sách các hóa đơn bị hủy, báo cáo có thể xem trực tiếp trên web hoặc xuất ra file excel, pdf. Từ ngày, đến ngày tối đa 6 tháng.

Chi nhánh, từ ngày lập, đến ngày lập, mẫu, dải, user (chi nhánh, mẫu, dải, user không bắt buộc chọn. Có phân quyền dữ liệu theo chi nhánh và user)

6. Báo cáo bảng kê hóa đơn điều chỉnh (Dành cho doanh nghiệp)

Hình : Màn hình Báo cáo bảng kê hóa đơn điều chỉnh

Liệt kê ra danh sách các hóa đơn điều chỉnh

báo cáo có thể xem trực tiếp trên web hoặc xuất ra file excel, pdf. Từ ngày, đến ngày tối đa 6 tháng. Thời gian tìm kiếm cho hóa đơn điều chỉnh.

Chi nhánh, từ ngày lập, đến ngày lập, mẫu, dải, user (chi nhánh, mẫu, dải, user không bắt buộc chọn. Có phân quyền dữ liệu theo chi nhánh và user)

7. Báo cáo doanh nghiệp đăng ký theo tỉnh (Dành cho quản trị viên)

Hình : Màn hình Báo cáo doanh nghiệp đăng ký theo tỉnh

Chức năng cho phép quản trị hệ thống xuất báo cáo

Thông tin tìm kiếm

Tỉnh, từ ngày, đến ngày (tìm kiếm theo create_date)

8. Báo cáo thông báo phát hành theo tỉnh (Dành cho quản trị viên)

Hình : Màn hình Báo cáo thông báo phát hành theo tỉnh

Chức năng cho phép quản trị hệ thống xuất báo cáo

Thông tin tìm kiếm

Tỉnh, từ ngày, đến ngày (tìm kiếm theo create_date)

 

9. Báo cáo gửi email: hỗ trợ người dùng kiểm tra , thống kê báo cáo cáo email đã gửi đi cho người mua tương ứng với số hóa đơn trong danh sách

Từ đó, có thể tìm được dữ liệu hóa đơn chưa được gửi đi cho người mua để hỗ trợ khách hàng.

 

10. Báo cáo bán hàng chi tiết: hỗ trợ người dùng thống kê báo cáo bán hàng chi tiết (nâng cấp theo yêu cầu của chi cục thuế hà nội)

– Báo cáo không liệt kê ra các hóa đơn bị hủy và bị xóa bỏ

*Lưu ý:

– Các Loại hàng hóa = Ghi chú trong hóa đơn => không lấy lên báo cáo

– Các hóa đơn ở trạng thái Bị xóa bỏ, Bị thay thế=> không lấy lên báo cáo

– Các hóa đơn có giá trị âm, lên báo cáo hiển thị giá trị tiền trong ngoặc ()

11. Báo cáo tổng hợp doanh thu theo số hóa đơn: hỗ trợ người dùng thống kê số lượng hóa đơn trong đó có thông tin về doanh số bán chưa thuế và thông tin về thuế theo mỗi hóa đơn

– Mỗi dòng bản ghi là 1 hóa đơn; thông tin về mặt hàng sẽ lấy mặt hàng đầu tiên trong danh sách hàng hóa trên hóa đơn đó

– Báo cáo không liệt kê các hóa đơn bị hủy và bị xóa bỏ

– Các hóa đơn điều chỉnh giảm, hoặc tổng chiết khấu lớn hơn tổng hàng hóa trên mỗi hóa đơn thì doanh số bán chưa thuế và thuế sẽ được thể hiện trong dấu ( )

 

Chú ý:

Để được phân quyền view được báo cáo tổng hợp doanh thu theo số hóa đơn, người dùng thực hiện add thêm quyền view báo cáo trong nhóm quyền:

12. Báo cáo Phụ lục bảng kê Thuế tiêu thụ đặc biệt cho khách sạn (Phụ lục BK thuế TTĐB cho KS)

Báo cáo này dành riêng cho khách hàng mảng khách sạn. Báo cáo tổng hợp các số liệu về hóa đơn có mặt hàng có tinh phí tiêu thụ đặc biệt. Các bước thực hiện tạo báo cáo như sau:

– Vào menu Báo cáo-> Phụ lục BK thuế TTĐB cho KS

– Nhập đầy đủ các điều kiện của báo cáo:

+ Tên chi nhánh

+ Năm

+ Loại báo cáo

– Nhấn nút Xuất excel hoặc Xuất PDF

=> Báo cáo sẽ lấy ra tất cả các hóa đơn có phí tiêu thụ đặc biệt, phí này được nhập liệu là dòng Phí khác thứ 2 mà mỗi hóa đơn đã nhập, cách lập trên hóa đơn như sau:

=> Kết quả xuất báo cáo

13. Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt dùng cho các khách hàng mảng khách sạn. Báo cáo này liệt kê chi tiết từng phí tiêu thụ đặc biệt theo từng hóa đơn. Chi tiết cho báo cáo Phụ lục BK thuế TTĐB cho KS. Cách xuất báo cáo như sau:

– Vào menu Báo cáo/Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt

– Nhập các thông tin:

+ Tên chi nhánh

+ Năm

+ Loại báo cáo

+ Tháng

+ Loại tờ khai

– Nhấn nút Xuất excel hoặc Xuất PDF