32. Cấu hình doanh nghiệp – số thập phân

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng: Chức năng này cho phép người dùng cấu hình số lượng số sau dấu thập phân

b. Các bước thực hiện:

Bước 1: Truy vập vào link https://business.sinvoice.viettel.vn/dang-nhap.html, đăng nhập thành công. Người dùng vào chức năng Quản lý thông tin doanh nghiệp/Cấu hình doanh nghiệp

Bước 2: Nhập thông tin cho màn hình Dấu thập phân

Bước 3: Nhấn nút Cập nhật để lưu thông tin

Chú ý:

 1. Một doanh nghiệp mới nếu chưa thực hiện cấu hình số thập phân thì mặc định sẽ là 0
 2. Khi cấu hình không nhập Dấu cách số thập phân và Dấu phân cách phần nghìn cùng kí tự
 3. Sau khi cấu hình thành công, các dữ liệu về hàng hóa như Số lượng, Đơn giá, Tiền thuế, Tổng tiền trước thuế, Tổng tiền sau thuế, Tiền chiết khấu sẽ được hiển thị đúng số lượng số thập phân theo cấu hình
 4. Trường hợp KH đã cấu hình có hiển thị số thập phân được làm tròn tại giao diện Cấu hình doanh nghiệp – Dấu thập phân thì hệ thống cũng không cho phép nhập thông tin đơn giá tại danh mục hàng hóa là số lẻ.
 5. Trường hợp khách hàng muốn tổng tiền thanh toán đã bao gồm tiền thuế VAT 10% là 203.000.000 (Hai trăm lẻ ba triệu đồng chẵn), người dùng nên chuẩn bị dữ liệu theo công thức sau:

 (203000000/11)*10= 184.545.454,5454545

 • Người dùng nên cấu hình số thập phân hiển thị tại  giao diện Cấu hình doanh nghiệp – Dấu thập phân như sau:

 • Người dùng nhập dữ liệu đơn giá hàng hóa tại danh mục hàng hóa là: 184.545.454,5

 • Hệ thống sẽ tự động tính toán khi lập hóa đơn để làm tròn dữ liệu thành tiền:

Ví dụ về trường hợp người dùng cần cấu hình Thành tiền sau thuế là số tiền 20.000.000 (Hai mươi triệu đồng chẵn) :

 1. Cấu hình số thập phân

 1. Định nghĩa hàng hóa:

Đơn giá=18181818.2 từ công thức:

(20.000.000/11)*10

20.000.000 là tổng tiền hàng sau thuế của 1 số lượng hàng hóa

 1. Lập hóa đơn:

Hoặc với số lượng hàng hóa là 6:

Ví dụ về trường hợp người dùng có 2 hàng hóa cần bán ra với tổng tiền hàng sau thuế cần hiển thị là 1.260.000 chẵn, thuế toàn bộ sản phẩm 10%

Đơn giá 2 hàng hóa hiện như sau:

Hướng dẫn cấu hình trên hệ thống:

Cấu hình thập phân:

Cần có dữ liệu tròn: (1.260.000/11)*10= 1145454,545454545

 • Chỉ lấy dữ liệu đến 1 số sau số thập phân: 1.145.454,5

 • Điều chỉnh lại số tiền của 1 hàng hóa: 1.145.454,5 – 1.063.637=81.817,5

Hiển thị dữ liệu cuối cùng: