6. Cập nhật danh mục chi nhánh

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng: Chức năng này cho phép Người dùng thực hiện xem, tìm kiếm, them mới, sửa, xóa thông tin chi nhánh.

b. Các bước thực hiện

Truy vập vào link https://business.sinvoice.viettel.vn/dang-nhap.html đăng nhập thành công

Người dùng vào chức năng  Quản lý thông tin doanh nghiệp/Danh mục chi nhánh

Màn hình chức năng Danh mục chi nhánh

Chức năng Tìm kiếm

Bước 1: Trên màn hình chức năng Danh mục chi nhánh, tại trường điều kiện tìm kiếm, nhập tiêu chí tìm kiếm là một hoặc kết hợp nhiều tiêu chí tìm kiếm bên dưới:

– Tên chi nhánh

– Mã số thuế

Bước 2: Click button Tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm hiển thị trên gird Danh sách chi nhánh

Màn hình kết quả tìm kiếm

Trường hợp tìm kiếm không có kết quả, hệ thống thông báo không có bản ghi nào

Màn hình kết quả tìm kiếm

Chức năng Thêm mới

Bước 1: Tại màn hình chức năng Danh mục chi nhánh, click button Thêm mới

Thêm mới chi nhánh

Bước 2: Kết quả mở ra màn hình thêm mới thông tin chi nhánh như bên dưới:

Màn hình chức năng thêm mới

Bước 3: Tại màn hình thêm mới thông tin, nhập đầy đủ các điều kiện. Trường có dấu (*) bắt buộc nhập, trường không có dấu (*) không bắt buộc (Có thể nhập hoặc không nhập),bao gồm:

 • Chi nhánh cha (*)
 • Tên chi nhánh (*)
 • Mã số thuế (*)
 • Người đại diện (*)
 • Số CMT người đại diện(*)
 • Địa chỉ (*)
 • Số điện thoại (*)
 • Loại giấy tờ
 • Tên ngân hàng
 • Số tài khoản
 • Chủ tài khoản
 • Người liên hệ
 • Website
 • Địa chỉ Email
 • Số Fax
 • Mô tả
 • Trạng thái

Bước 4: Sau khi nhập đầy đủ thông tin, click Thêm mới. Hệ thống thông báo thêm mới thành công

Trường hợp hủy bỏ không thêm mới Quay trở lại Danh mục chi nhánh: Click button Hủy bỏ

Chú ý:

 • Trường hợp  chi nhánh không có mã số thuế, người dùng thực hiện tạo chi nhánh tại danh mục chi nhánh, không nhập thông tin mã số thuế, hệ thống sẽ mặc định lấy mã số thuế của công ty mẹ để chi nhánh lập hóa đơn
 • Đối với chi nhánh không mã số thuế, mặc định lấy mã số thuế của công ty mẹ để lập hóa đơn, trường hợp doanh nghiệp cần hạn chế, không phân quyền các chức năng không đúng vai trò cho chi nhánh con thì admin doanh nghiệp (công ty mẹ) cần bỏ check chọn phân quyền, cho phép chi nhánh con được thao tác tác các giao diện:

+) Thông tin doanh nghiệp

+) Khởi tạo thông tin doanh nghiệp

+) Báo cáo gửi email

+) Báo cáo SMS

+) Cập nhật kê khai thuế

Chức năng Sửa thông tin

Bước 1: Tại màn hình chức năng Danh mục chi nhánh, trên gird danh sách chi nhánh click chọn một bản ghi (Hình bên dưới)

Chức năng sửa thông tin

Bước 2: Click button Sửa, màn hình sửa thông tin hiển thị

c. Các trường hợp ngoại lệ (lỗi):

– Không nhập Chi nhánh cha, các trường bắt buộc khác nhập đầy đủ: Báo lỗi bắt buộc nhập

– Không nhập Tên chi nhánh, các trường bắt buộc khác nhập đầy đủ: Báo lỗi bắt buộc nhập

– Không nhập Địa chỉ, các trường bắt buộc khác nhập đầy đủ: Báo lỗi bắt buộc nhập

– Không nhập Người đại diện, các trường bắt buộc khác nhập đầy đủ: Báo lỗi bắt buộc nhập

– Không nhập Số CMT người đại diện, các trường bắt buộc khác nhập đầy đủ: Báo lỗi bắt buộc nhập

– Không nhập Số điện thoại, các trường bắt buộc khác nhập đầy đủ: Báo lỗi bắt buộc nhập

– Không nhập Trạng thái, các trường bắt buộc khác nhập đầy đủ: Báo lỗi bắt buộc nhập

– Các trường hợp nhập quá độ dài cho phép: Thông báo lỗi nhập quá độ dài và setfocus trỏ chuột vào trường thông báo.

d. Các chức năng ảnh hưởng sau khi thực hiện tính năng:

– Thông tin doanh nghiệp ở chức năng này sẽ hiển thị ở phần Thông tin người bán thuộc Module Quản lý hóa đơn/Lập hóa đơn.

– Do đó trường hợp thông tin doanh nghiệp bị sai, việc thể hiện thông tin trên hóa đơn cũng sẽ bị sai theo.

Chú ý:

Sau khi tạo xong danh mục chi nhánh, người dùng vào thực hiện

1. Tạo người dùng theo hướng dẫn tại link: https://sinvoice.viettel.vn/ho-tro/huong-dan-su-dung/7-huong-dan-cap-nhat-quan-ly-nguoi-dung

2. Sau khi có tài khoản chi nhánh từ bước 1, user chi nhánh vào thực hiện cập nhật chứng thư số của chi nhánh để hoạt động theo hướng dẫn: https://sinvoice.viettel.vn/ho-tro/huong-dan-su-dung/huong-dan-cap-nhat-chung-thu-so