Cập nhật nghiệp vụ trang https://sinvoice.viettel.vn

1. Đăng ký sử dụng

Thay đổi Highlight của button Đăng ký sử dụng
Cho phép khách hàng thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ Hóa đơn điện tử trên trang https://sinvoice.viettel.vn/dangky-su-dung
Vào trang https://sinvoice.viettel.vn/dang-ky-su-dung- > Nhấn vào Đăng ký sử dụng-> Nhập và thông tin và gửi thông tin đăng ký

2. Tra cứu hóa đơn – Bỏ khung thông tin chữ ký bên dưới cùng của hóa đơn

Vào trang https://sinvoice.viettel.vn-> Vào Tra cứu hóa đơn-> nhập thông tin để tra cứu hóa đơn-> view hóa đơn

3. Bảng giá

Cập nhật bảng giá dịch vụ Hóa đơn điện tử