Hướng Dẫn Sử Dụng

Xem hóa đơn trên tool ký số hóa đơn điện tử

 

Người dùng thực hiện theo hướng dẫn hình dưới để kiểm tra hóa đơn