STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTên văn bảnTải về 
139/2014/TT-BTC31/03/2014Bộ Tài chínhThông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ[icon name=”download” class=”” unprefixed_class=””] 
251/2010/NĐ-CP14/05/2010Chính phủNghị định quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong đó có định nghĩa về hóa đơn điện tử.[icon name=”download” class=”” unprefixed_class=””] 
357/2006/NА-CP09/06/2006Chính phủNghị định về Thương mại điện tử[icon name=”download” class=”” unprefixed_class=””] 
4153/2010/TT-BTC28/09/2010Bộ Tài chínhThông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ[icon name=”download” class=”” unprefixed_class=””] 
526/2007/NĐ-CP15/02/2007Chính phủQuy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số[icon name=”download” class=”” unprefixed_class=””] 
61209/QĐ-BTC23/06/2015Bộ Tài chínhQuyết định v/v thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế[icon name=”download” class=”” unprefixed_class=””] 
751/2005/QH1129/11/2005Quốc hộiLuật Giao dịch điện tử 2005[icon name=”download” class=”” unprefixed_class=””] 
858333/QА-CT11/09/2015Tổng cục ThuếQuyết định triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế[icon name=”download” class=”” unprefixed_class=””] 
964/2013/TT-BTC15/05/2013Bộ Tài chínhThông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ[icon name=”download” class=”” unprefixed_class=””] 
1004/2014/NА-CP17/01/2014Chính phủNghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ[icon name=”download” class=”” unprefixed_class=””] 
112905/QА-BTC09/11/2010Bộ Tài chínhQuyết định v/v đính chính Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ[icon name=”download” class=”” unprefixed_class=””] 
12176/2016/TT-BTC31/10/2016Bộ Tài chínhThông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn[icon name=”download” class=”” unprefixed_class=””] 
1327/2007/NА- CP23/02/2007Chính phủNghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực tài chính.[icon name=”download” class=”” unprefixed_class=””] 
1432/2011/TT-BTC14/03/2011Bộ Tài chínhThông tư hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ[icon name=”download” class=”” unprefixed_class=””] 
1526/2015/TT-BTC27/02/2015Bộ Tài chínhThông tư bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ[icon name=”download” class=”” unprefixed_class=””]