Hướng Dẫn Sử Dụng

TÀI LIỆU NGHIỆP VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

1 Tài liệu nghiệp vụ Lập thông báo phát hành

https://sinvoice.viettel.vn/download/soft/Nghiep_vu_Lap_thong_bao_phat_hanh.doc

2 Tài liệu nghiệp vụ Đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử

https://sinvoice.viettel.vn/download/soft/Nghiep_vu_Dang_ky_su_dung_hoa_don_dien_tu.doc

3 Tài liệu nghiệp vụ Lập hóa đơn

https://sinvoice.viettel.vn/download/soft/Nghiep_vu_Lap_hoa_don.doc

4 Tài liệu nghiệp vụ Tạo mẫu hóa đơn

https://sinvoice.viettel.vn/download/soft/Nghiep_vu_Tao_mau_hoa_don.doc