11. Khai báo loại hóa đơn

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng: Chức năng này cho phép Người dùng thực hiện xem, tìm kiếm, them mới, sửa, xóa thông tin danh mục loại hóa đơn

b. Các bước thực hiện

Truy vập vào link https://business.sinvoice.viettel.vn/dang-nhap.html, đăng nhập thành công Người dùng vào chức năng  Quản lý phát hành/Khai báo loại hóa đơn

Chức năng Tìm kiếm

Bước 1: Tại màn hình Danh mục loại hóa đơn, nhập một hoặc kết hợp nhiều điều kiện tìm kiếm gồm:

– Nhóm loại hóa đơn

– Tên nhóm hóa đơn

– Trạng thái

Hình: Màn hình tìm kiếm

Bước 2: Sau khi nhập đủ thông tin, click Tìm kiếm. Hệ thống thực hiện tìm kiếm và hiển thị kết quả (nếu có) trên gird danh sách phẩm.

Trường hợp không có kết quả, hệ thống thông báo không tìm thấy bản ghi nào

Chức năng Thêm mới

Bước 1: Tại màn hình Danh mục loại hóa đơn, click button Thêm mới

Hình: Chức năng thêm mới

Bước 2: Màn hình thêm mới hiển thị như bên dưới

Hình: Màn hình thêm mới

Tại màn hình thêm mới, nhập đầy đủ thông tin. Các trường có dấu (*) bắt buộc nhập, các trường không có dấu (*) không bắt buộc (Có thể nhập hoặc không nhập).

Các trường hợp ngoại lệ (lỗi):

– Đối với các trường bắt buộc (*) nếu không nhập: Báo lỗi yêu cầu bắt buộc nhập và set focus vào trường đó.

– Trường hợp nhập quá độ dài cho phép: Hệ thống không cho phép nhập quá maxlength, tự cắt chuỗi khi vượt quá độ dài cho phép.

– Đối với nhóm hóa đơn đã tồn tại, báo lỗi khi thêm mới

Có các nhóm loại hóa đơn sau:

+) Hóa đơn bán hàng

+) Hóa đơn bán hàng (dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan)

+) Hóa đơn giá trị gia tăng

+) Hóa đơn xuất khẩu

+) Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý

+) Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ

+) Biên lai

Chức năng sửa thông tin

Bước 1: Tại màn hình danh mục loại hóa đơn, gird danh sách loại hóa đơn, click chọn một bản ghi

Hình: Chức năng sửa thông tin loại hóa đơn

Bước 2: Click icon Sửa

Hình: Màn hình cập nhật thông tin

Bước 3: Tại màn hình cập nhật thông tin, thực hiện cập nhật các thông tin

Bước 4: Nhấn button Cập nhật. Thông tin được cập nhật và hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công.

Trường hợp không cập nhật, hoặc đóng form cập nhật click button Hủy bỏ, hoặc click icon Close góc trên cùng bên phải form cập nhật.

Các trường hợp ngoại lệ (lỗi):

– Đối với các trường bắt buộc (*) nếu không nhập: Báo lỗi yêu cầu bắt buộc nhập và setfocus vào trường đó.

– Trường hợp nhập quá độ dài cho phép: Hệ thống không cho phép nhập quá maxlength, tự cắt chuỗi khi vượt quá độ dài cho phép

– Đối với loại hóa đơn đã tồn tại, báo lỗi khi cập nhật

Khóa thông tin

Bước 1: Tại màn hình chức năng Danh mục loại hóa đơn

– Thực hiện Tìm kiếm thông tin loại hóa đơn cần khóa

– Sau khi tìm kiếm, trên gird danh sách loại hóa đơn, click chọn bản ghi muốn khóa

Bước 2: Click icon Khóa

Các chức năng ảnh hưởng sau khi thực hiện tính năng: Danh mục sản phẩm hàng hóa hiển thị ở module chức năng Quản lý hóa đơn/Lập hóa đơn.