Hướng Dẫn Sử Dụng

8. Cập nhật quản lý nhóm người dùng

Chức năng tìm kiếm

a. Mục đích của chức năng:  Chức năng này cho phép người dùng tìm kiếm những nhóm quyền đã được khai báo trên hệ thống.

b. Các bước thực hiện:

Bước 1: Vào màn hình Quản lý thông tin doanh nghiệp >> Quản lý nhóm quyền

Bước 2: Nhập thông tin nhóm quyền muốn tìm kiếm:

+ Tên nhóm người dùng: nếu nhập trường này thì sẽ hiển thị các nhóm người dùng có giá trị nhập vào

Bước 3: Nhấn tìm kiếm

Màn hình tìm kiếm nhóm người dùng

+ Nếu không nhập giá trị trường tên nhóm người dùng mà nhấn tìm kiếm sẽ hiển thị tất cả các bản ghi có trên hệ thống

Màn hình tìm kiếm nhóm quyền

Thêm mới nhóm người dùng

a. Mục đích của chức năng:  Chức năng này cho phép người dùng khai báo mới 1 nhóm quyền trên hệ thống.

b. Các bước thực hiện

Bước 1: Vào màn hình Quản lý thông tin doanh nghiệp >> Quản lý nhóm người dùng

Bước 2: Nhấn button Thêm mới

Bước 3: Màn hình thêm mới hiển thị, nhập giá trị vào các trường:

+ Tên nhóm người dùng *

+ Trạng thái *

+ Mô tả

Với các trường có dấu (*) là các trường bắt buộc nhập

Màn hình thêm mới nhóm người dùng

Bước 4: nhấn Thêm mới, check chọn Tiếp tục thêm mới trường hợp người dùng muốn tiếp tục Thêm mới

Bước 5: nhấn “Hủy bỏ” à hệ thống quay lại màn hình Tìm kiếm quản lý nhóm quyền

c. Các trường hợp ngoại lệ (lỗi):

– Nếu nhóm người dùng chưa có trên hệ thống à thêm mới thành công nhóm người dùng

– Nếu nhóm người dùng đã tồn tại: hệ thống thông báo “Tên nhóm người dùng đã tồn tại trong Quản lý nhóm người dùng”

Sửa nhóm người dùng

a. Mục đích của chức năng: Chức năng này cho phép người dùng chỉnh sửa nhóm quyền đã tồn tại trên hệ thống

b. Các bước thực hiện:

Bước 1: Vào màn hình Quản lý thông tin doanh nghiệp >> Quản lý nhóm quyền

Bước 2: Trong màn hình tìm kiếm, nhập thông tin nhóm quyền >> Nhấn tìm kiếm

Bước 3: Trong gridview danh sách nhóm quyền, chọn 1 nhóm quyền >> nhấn Sửa

Bước 4: Chỉnh sửa thông tin nhóm quyền

+ Tên nhóm người dùng *: không cho phép sửa

+ Mô tả

+ Trạng thái *

Với các trường có dấu (*) là các trường bắt buộc nhập

   Bước 5: nhấn Cập nhật

Màn hình sửa thông tin nhóm người dùng

   Bước 6: Nếu không muốn cập nhật nhóm quyền >> Nhấn Hủy bỏ

   Chức năng xóa

a. Mục đích chức năng: Chức năng này cho phép người dùng xóa nhóm quyền đã có trên hệ thống.

b. Các bước thực hiện

Bước 1: Vào màn hình Quản lý thông tin doanh nghiệp >>Quản lý nhóm quyền

Bước 2: Trong màn hình tìm kiếm, nhập thông tin nhóm người dùng >> Nhấn Tìm kiếm

Bước 3: Trong gridview danh sách nhóm quyền, chọn nhóm quyền muốn xóa >> nhấn Xóa >> hệ thống hiển thị pop up thông báo “Bạn có chắc chắn muốn xóa những bản ghi này ?”

+ Nếu muốn xóa thì nhấn OK >> Tất cả các quyền thuộc nhóm quyền sẽ bị xóa

+ Nếu không muốn xóa thì nhấn Hủy bỏ

c. Các chức năng ảnh hưởng sau khi thực hiện tính năng:

Sau khi xóa nhóm quyền (nhóm người dùng): người dùng sẽ bị mất các quyền thao tác với các chức năng   tương ứng được khai báo trong nhóm quyền.

Các chức năng bổ sung/loại bỏ quyền khỏi nhóm quyền

a. Mục đích của chức năng: Chức năng này cho phép người dùng bổ sung hoặc loại bỏ 1 hoặc nhiều quyền vào nhóm quyền

b. Các bước thực hiện:

   Bước 1: Vào màn hình Quản lý thông tin doanh nghiệp >> Quản lý nhóm quyền

   Bước 2: Trong màn hình tìm kiếm nhóm người dùng, nhập vào nội dung tìm kiếm >> nhấn tìm kiếm

   Bước 3: Trong màn hình kết quả tìm kiếm chọn nhóm quyền muốn bổ sung/xóa bớt quyền (chức năng) à nhấn button Bổ sung quyền tương ứng với nhóm quyền đó

Màn hình tìm kiếm nhóm quyền

   Bước 4: Màn hình bổ sung quyền cho nhóm quyền mở ra

Hệ thống hỗ trợ người dùng check chọn/bỏ check chọn quyền thao tác với các chức năng:

Màn hình bổ sung/loại bỏ quyền cho nhóm người dùng

Lưu ý: hệ thống đã bổ sung thêm các quyền con như sau

  • Thêm 2 quyền con Lập hóa đơn và Lưu nháp vào chức năng Lập hóa đơn; lập hóa đơn theo file
  • Thêm các quyền con vào chức năng Quản lý hóa đơn gồm
  • Điều chỉnh thông tin
  • Điều chỉnh tiền
  • Lập hóa đơn thay thế
  • Hủy giao dịch
  • Lập hóa đơn chuyển đổi
  • Gửi email
  • Gửi tin nhắn

d. Các chức năng ảnh hưởng sau khi thực hiện tính năng: N/a

– Nếu bổ sung quyền cho nhóm quyền (nhóm người dùng): thì người dùng đang quản lý nhóm quyền đó sẽ có thêm chức năng được bổ sung.

– Nếu loại bỏ quyền khỏi nhóm quyền (nhóm người dùng): người dùng đang quản lý nhóm quyền đó sẽ bị cắt quyền bị loại bỏ

Bổ sung các quyền con cho phép người dùng lựa chọn để phân quyền cho các user theo đúng mục đích