Hướng Dẫn Sử Dụng

29. Tra cứu hóa đơn

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng: Chức năng này cho phép Người dùng thực hiện tra cứu hóa đơn, view, tải hóa đơn điện tử trên web.

b. Các bước thực hiện

Bước 1: Truy vập vào link https://business.sinvoice.viettel.vn/dang-nhap.html

Người dùng vào chức năng Tiện ích/Tra cứu hóa đơn

                                            Màn hình chức năng tra cứu hóa đơn

Bước 2: Trên màn tra cứu hóa đơn, người sử dụng nhập các tham số bắt buộc

  • MST bên bán
  • Số hóa đơn
  • Ngày lập
  • Mã số bí mật
  • Mã bảo mật

Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ các tham số, Người dùng nhấn nút Tìm kiếm

Màn hình kết quả hiển thị (trường hợp có dữ liệu)

 

                                       Màn hình chức năng tra cứu hóa đơn

Trường hợp không có dữ liệu, hệ thống báo: Không tìm thấy hóa đơn

c. Các trường hợp ngoại lệ (lỗi):

– Nhập mã số thuế bên bán không đúng, các trường khác nhập đúng, báo lỗi: Không tìm thấy hóa đơn

– Nhập số hóa đơn không đúng, các trường khác nhập đúng, báo lỗi: Không tìm thấy hóa đơn

– Nhập ngày lập hóa đơn không đúng, các trường khác nhập đúng, báo lỗi: Không tìm thấy hóa đơn

– Nhập mã số bí mật không đúng, các trường khác nhập đúng, báo lỗi: Không tìm thấy hóa đơn

– Nhập mã captcha không đúng, các trường khác nhập đúng, báo lỗi: Hãy nhập đúng các ký tự bảo mật

– Trường hợp các trường nhập đúng, hóa đơn chưa thanh toán, báo lỗi: Không tìm thấy hóa đơn