Hướng Dẫn Sử Dụng

9. Cập nhật danh mục khách hàng

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng: Chức năng này cho phép Người dùng thực hiện xem, tìm kiếm, thêm mới, sửa, xóa thông tin khách hàng.

b. Các bước thực hiện

Bước 1: Truy vập vào link https://business.sinvoice.viettel.vn/dang-nhap.html , đăng nhập thành công

Người dùng vào chức năng  Quản lý thông tin doanh nghiệp/Danh mục khách hàng

Màn hình chức năng Danh mục khách hàng

*Chức năng Tìm kiếm

Bước 1: Tại màn hình danh mục khách hàng, nhập một hoặc kết hợp nhiều điều kiện tìm kiếm gồm:

– Tên khách hàng

– Số giấy tờ

– Số điện thoại

– Mã số thuế

– Email

Hình: Màn hình tìm kiếm

Bước 2: Sau khi nhập đủ thông tin, click Tìm kiếm. Hệ thống thực hiện tìm kiếm và hiển thị kết quả (nếu có) trên gird danh sách khách hàng.

Trường hợp không có kết quả, hệ thống thông báo không tìm thấy bản ghi nào

*Chức năng Thêm mới

Bước 1: Tại màn hình Danh mục khách hàng, click button Thêm mới

Hình: Chức năng thêm mới

Bước 2: Màn hình thêm mới hiển thị như bên dưới

Hình: Màn hình thêm mới

Tại màn hình thêm mới, nhập đầy đủ thông tin. Các trường có dấu (*) bắt buộc nhập, các trường không có dấu (*) không bắt buộc (Có thể nhập hoặc không nhập).

Lưu ý: với trường Email hệ thống cho phép nhập 1 chuỗi tối đa 10 email, mỗi email cách nhau bởi dấu ;

Bước 3: Nhấn button Thêm mới

Hệ thống thực hiện thêm mới thông tin khách hàng thành công và thông báo trên giao diện

Trường hợp không thêm mới, hủy bỏ thao tác thêm mới hoặc quay lại màn hình Danh mục khách hàng, click Hủy bỏ, hoặc click icon Close góc trên cùng bên phải của form thêm mới.

Các trường hợp ngoại lệ (lỗi):

– Đối với các trường bắt buộc (*) nếu không nhập: Báo lỗi yêu cầu bắt buộc nhập và set focus vào trường đó.

– Trường hợp nhập quá độ dài cho phép: Hệ thống không cho phép nhập quá maxlength, tự cắt chuỗi khi vượt quá độ dài cho phép.

– Đối với khách hàng thêm mới đã có sđt tồn tại: Báo lỗi trùng số điện thoại và không thêm mới được nữa.

*Chức năng sửa thông tin

Bước 1: Tại màn hình danh mục khách hàng, gird danh sách khách hàng, click chọn một bản ghi

Bước 2: Click icon Sửa

Hình: Màn hình cập nhật thông tin

Bước 3: Tại màn hình cập nhật thông tin, thực hiện cập nhật các thông tin

Lưu ý: với trường Email hệ thống cho phép nhập 1 chuỗi tối đa 10 email, mỗi email cách nhau bởi dấu ;

Bước 4: Nhấn button Cập nhật. Thông tin được cập nhật và hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công.

Trường hợp không cập nhật, hoặc đóng form cập nhật click button Hủy bỏ, hoặc click icon Close góc trên cùng bên phải form cập nhật.

Các trường hợp ngoại lệ (lỗi):

– Đối với các trường bắt buộc (*) nếu không nhập: Báo lỗi yêu cầu bắt buộc nhập và set focus vào trường đó.

– Trường hợp nhập quá độ dài cho phép: Hệ thống không cho phép nhập quá maxlength, tự cắt chuỗi khi vượt quá độ dài cho phép.

* Xóa thông tin

Bước 1: Tại màn hình chức năng Danh mục khách hàng,

– Thực hiện Tìm kiếm thông tin khách hàng cần xóa

– Sau khi tìm kiếm, trên gird danh sách khách hàng, click chọn một hoặc nhiều bản ghi muốn xóa

Bước 2: Click icon Xóa

– Hệ thống hiển thị message yêu cầu người sử dụng xác nhận việc xóa thông tin khách hàng.

– Click [Xóa] nếu đồng ý xóa; Click [hủy bỏ] nếu không đồng ý xóa

– Trường hợp click [Có]: hệ thống thực hiện xóa và thông báo xóa thành công

– Trường hợp click [Không]: Hệ thống không thực hiện xóa, quay về màn hình quản lý khách hàng.

   Import khách hàng

Hệ thống hỗ trợ người dùng import khách hàng theo template xls hoặc xlsx

Trường hợp người dùng import/cập nhật mã khách hàng đã tồn tại trong hệ thống, hệ thống sẽ thực hiện cập nhật dữ liệu mã khách hàng mới.

Xuất excel

Hệ thống hỗ trợ người dùng xuất excel danh sách khách hàng trong hệ thống