Link Video sử dụng các chức năng trên hệ thống Hóa đơn điện tử

1. [HDDT]_Hướng dẫn Menu Tiện ích https://youtu.be/2fG64ZFo990

2. [HDDT]_Hướng dẫn cấu hình Email, SMS https://youtu.be/EIcAV_k5UTM

3. [HDDT]_Hướng dẫn mẫu hóa đơn https://youtu.be/xoeIt76o8e4

4. [HDDT]_Hướng dẫn quản lý loại, dải hóa đơn https://youtu.be/TG3DoBTR2TM

5. [HDDT]_Hướng dẫn quản lý phát hành hóa đơn https://youtu.be/ZvHNA6Y3ktc

6. [HDDT]_Hướng dẫn tổng quan hệ thống Hóa đơn điện tử https://youtu.be/eHKk7MJIiyM

7. [HDDT]_Hướng dẫn xử lý lỗi https://youtu.be/hQ_SHi88kDI

8. [HDDT]_Hướng dẫn lập hóa đơn sử dụng USB Token https://youtu.be/6_z29IFJPb8

9. [HDDT]_Hướng dẫn lập hóa đơn theo file https://youtu.be/-K3qOM0t_Lo

10. [HDDT]_Hướng dẫn quản lý hóa đơn https://youtu.be/xd0hBIMyFAU

11. [HDDT]_Chú ý khi lập hóa đơn https://youtu.be/CNBv4b-OK9k

12. [HDDT]_Hướng dẫn lập hóa đơn https://youtu.be/ZUbZWYwD9fY

13. [HDDT]_Hướng dẫn quản lý hóa đơn chưa phát hành https://youtu.be/aucryXincDY

14. [HDDT]_Hướng dẫn cấu hình doanh nghiệp https://youtu.be/qT7LEoNCeMM

15. [HDDT]_Hướng dẫn cấu hình số thập phân https://youtu.be/Q0-5Gongo0Q

16. [HDDT]_Hướng dẫn danh mục chi nhánh https://youtu.be/seUz8lcMPBQ

17. [HDDT]_Hướng dẫn danh mục hàng hóa https://youtu.be/nmy4lVC9W8w

18. [HDDT]_Hướng dẫn danh mục khách hàng https://youtu.be/d8jkpCHb5_Y

19. [HDDT]_Hướng dẫn quản lý người dùng https://youtu.be/g2tqPcT04p4

20. [HDDT]_Hướng dẫn quản lý thông tin doanh nghiệp https://youtu.be/nbklBtyvfAI

21. Hướng dẫn in nhiều file https://www.youtube.com/watch?v=s4jRteCGBxE

22. Hướng dẫn thiết kế mẫu hóa đơn https://www.youtube.com/channel/UC2MmM9PgIP6SavMhTSrvKZQ