Người mua ký hóa đơn

1. Người dùng vào link:

https://business-sinvoice.viettel.vn/tracuuhoadon.html

2. Thực hiện nhập đầy đủ thông tin

3. Nhấn Người mua ký để thực hiện ký hóa đơn

Chú ý:

Để thực hiện ký hóa đơn sử dụng usb token, người dùng cần đảm bảo môi trường để thực hiện ký hóa đơn theo hướng dẫn:

https://sinvoice.viettel.vn/ho-tro/huong-dan-su-dung/huong-dan-cac-buoc-kiem-tra-ky-usb-token