Hướng Dẫn Sử Dụng

18. Tra cứu, Sửa, xem hóa đơn chưa phát hành

 

– Chức năng này cho phép quản lý hóa đơn chưa phát hành. Chức năng gồm các chức năng chính:

 • Tra cứu hóa đơn chưa phát hành
 • Cập nhật hóa đơn chưa phát hành
 • Xem hóa đơn chưa phát hành
 • Xóa hóa đơn chưa phát hành
 • Phát hành hóa đơn

– ND đăng nhập vào hệ thống, chọn từ menu Quản lý hóa đơn/ Quản lý hóa đơn chưa phát hành->Hệ thống hiển thị màn hình Quản lý hóa đơn chưa phát hành

     

                               Hình: Màn hình chức năng Quản lý hóa đơn chưa phát hành

* Cập nhật hóa đơn chưa phát hành

Bước 1: Tra cứu để tìm ra hóa đơn chưa phát hành (nếu cần).

Bước 2: ND nhấn vào icon  của dòng tương ứng với hóa đơn chưa phát hành cần sửa->Hệ thống hiển thị popup Cập nhật hóa đơn chưa phát hành

                                         Hình: Màn hình cập nhật hóa đơn chưa phát hành

Bước 3: ND nhập các thông tin cần thay đổi.

          Lưu ý: Khung thông tin người bán là không được phép chỉnh sửa.

Bước 4:

 • Nhấn nút Cập nhật:
 • Nếu xảy ra lỗi trong quá trình nhập liệu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi tương ứng.
 • Nếu không xảy ra lỗi, thông tin hóa đơn chưa phát hành được cập nhật vào hệ thống, thông tin vừa cập nhật hiển thị lên Danh sách hóa đơn chưa phát hành
  • Nhấn nút [x] hoặc nút Hủy bỏ để đóng cửa sổ cập nhật.

* Chức năng Tra cứu hóa đơn chưa phát hành

Bước 1: Trên màn hình tìm kiếm, nhập điều kiện tìm kiếm gồm một hoặc kết hợp nhiều tiêu chí tìm kiếm gồm:

 • Nhà cung cấp
 • Mã số thuế
 • Từ ngày
 • Đến ngày        
 • Số giấy tờ của khách hàng
 • Số điện thoại   

Bước 2: Click button Tìm kiếm.

 • Hệ thống thực hiện tìm kiếm và trả về kết quả (nếu có) trên bảng dữ liệu Danh sách hóa đơn chưa phát hành
 • Trường hợp không có dữ liệu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Không tìm thấy bản ghi nào”

* Chức năng Xem hóa đơn chưa phát hành

Bước 1: Để xem hóa đơn chưa phát hành, NSD thực hiện tìm kiếm hóa đơn chưa phát hành cần xem

Bước 2: NSD nhấn vào icon  của dòng tương ứng với hóa đơn chưa phát hành cần xem. Màn hình chi tiết hóa đơn chưa phát hành sẽ hiển thị.

 

                                                    Hình: Xem hóa đơn chưa phát hành

Bước 3: NSD nhấn nút [x] hoặc nút Đóng để đóng cửa sổ xem chi tiết hóa đơn chưa phát hành