3. Cập nhật chứng thư số

1. Chức năng Tra cứu chứng thư số:

Bước 1: Để Tra cứu chứng thư số, ND nhấn nút [Tiếp] tại Bước cập nhật thông tin chính hoặc nhấn vào bước 2. Hệ thống chuyển sang màn hình Tra cứu chứng thư số

Màn hình Tra cứu chứng thư số

Bước 2: Trên màn hình tìm kiếm, nhập điều kiện tìm kiếm gồm một hoặc kết hợp nhiều tiêu chí tìm kiếm gồm

Chi nhánh doanh nghiệp
Loại chứng thư số
Bước 3: Click button Tìm kiếm.

Hệ thống thực hiện tìm kiếm và trả về kết quả (nếu có) trên bảng dữ liệu Danh sách chứng thư số
Trường hợp không có dữ liệu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Không tìm thấy bản ghi nào”
2. Chức năng Xem chứng thư số

Bước 1: Để xem chứng thư số, NSD thực hiện tìm kiếm chứng thư số cần xem

Bước 2: NSD nhấn vào icon của dòng tương ứng với chứng thư số cần xem. Màn hình chi tiết chứng thư số sẽ hiển thị.

Xem thông tin chứng thư số

Bước 3: NSD nhấn nút [x] hoặc nút Đóng để đóng cửa sổ xem chứng thư số.

3. Chức năng Thêm mới thông tin chứng thư số – Nếu chọn Loại chứng thư số = USB-TOKEN

Bước 1: Người dùng nhấn Thêm mới, hệ thống hiển thị giao diện

Bước 2:.Người dùng chọn tải file *.cer hoặc *.cert lên hệ thống

Bước 3: Hoặc chọn tải từ usb – token: kết nối với ứng dụng SInvoice – tool để chọn chứng thư số. Lưu ý: phải mở ứng dụng SInvoice – tool thì mới kết nối được.

Ứng dụng Sinvoice – tool được tải từ trang:

Hướng dẫn sử dụng tool SInvoice – tool:

+) Bật tool SInvoice

+) Vào Đăng nhập, nhập mật khẩu

+) Chọn công ty

+) Nhấn chuột phải

+) Nhấn tạo chứng thư số, lưu chứng thư số tại máy người dùng sau đó admin doanh nghiệp tự add file cer chứng thư số lên hệ thống hóa đơn điện tử tại giao diện: Khởi tạo thông tin doanh nghiệp/Thêm mới chứng thư số.

4. Chức năng Thêm mới thông tin chứng thư số – Nếu chọn Loại chứng thư số = Chữ ký Server

Chú ý:

1. Trường hợp doanh nghiệp đổi tên công ty / AM đấu nối tên công ty sai, tên công ty bị lỗi font trên BCCS, người dùng cũng cần vào thực hiện thêm mới để sinh cặp khóa, đăng ký lại chứng thư số mới, chọn đúng chứng thư số cần hoạt động tại giao diện Quản lý chứng thư số.

2. Trường hợp chứng thư số của doanh nghiệp hết hạn, cần gia hạn chứng thư số, doanh nghiệp cũng cần thực hiện chức năng Thêm mới, Sinh cặp khóa, Kích hoạt để sử dụng chứng thư số mới. Thời gian gia hạn, doanh nghiệp cần chú ý thời gian như sau:

– Doanh nghiệp hết hạn chứng thư số tại thời điểm 09:38:00 ngày 24/07/2019

– Doanh nghiệp thực hiện gia hạn chứng thư số vào thời điểm 15:00:00 ngày 25/07/2019

==> Khi lập hóa đơn với chứng thư số mới, doanh nghiệp phải chọn thời gian lập hóa đơn từ sau thời điểm 15:00:00 ngày 25/07/2019 trở đi

Nếu doanh nghiệp chọn ngày lập hóa đơn trong khoảng thời gian từ 09:38:00 ngày 24/07/2019 đến 15:00:00 ngày 25/07/2019, hóa đơn sẽ không có hiệu lực, có dấu gạch chéo đỏ trên hóa đơn.

Bước 1: Người dùng nhấn Thêm mới, hệ thống hiển thị giao diện

Bước 2: Người dùng chọn các thông tin

– Loại chứng thư số = Chữ ký server

– Chi nhánh Doanh nghiệp:

Bước 3: Nhấn nút Sinh Cặp khóa

Bước 4: Nhấn nút Lưu lại, chứng thư số sẽ có trạng thái ‘Chờ cấp chứng thư số’

Lưu ý: Chỉ tồn tại 1 cặp khóa ở trạng thái Chờ cấp chứng thư số

Sau bước 4, người dùng đợi bên CA thực hiện cấp chứng thư số; khi được cấp thành công thì chứng thư số sẽ có trạng thái ‘Đã cấp chứng thư số’

(Các bước yêu cầu CA cấp chứng thư số, bạn vào link sau để đọc hướng dẫn: https://sinvoice.viettel.vn/tai-ve/Công văn đặc thù/ Hướng dẫn cấp CTS server cho KH dùng HDDT )

Bước 5: Người dùng thực hiện kích hoạt chứng thư số đã được cấp, sau khi kích hoạt thành công chứng thư số ở trạng thái Hoạt động

Lưu ý: Có thể tồn tại nhiều chứng thư số ở trạng thái Hoạt động, khi lập hóa đơn hệ thống sẽ lấy chứng thư số ở trạng thái Hoạt động có ngày bắt đầu hiệu lực gần nhất.

Hệ thống cũng hỗ trợ doanh nghiệp:

Đang sử dụng chứng thư số có server để lập hóa đơn, được phép thêm mới chứng thư số server khác, kích hoạt và sử dụng chứng thư số server khác lên hệ thống (Người dùng nhấn Thêm mới để add thêm chứng thư số lên hệ thống)
Đang sử dụng chứng thư số có server để lập hóa đơn, được phép thêm mới chứng thư số usb token khác, kích hoạt và sử dụng chứng thư số usb token khác lên hệ thống
Đang sử dụng chứng thư số usb token để lập hóa đơn, được phép thêm mới chứng thư số server khác, kích hoạt và sử dụng chứng thư số server khác lên hệ thống (Người dùng nhấn Thêm mới để add thêm chứng thư số lên hệ thống)
Đang sử dụng chứng thư số usb token để lập hóa đơn, được phép thêm mới chứng thư số usb token khác, kích hoạt và sử dụng chứng thư số usb token khác lên hệ thống