TÀI LIỆU THÔNG TƯ 32-2011-TT-BTC, NGHỊ ĐỊNH 119-2018-NĐ-CP

A. TÀI LIỆU THÔNG TƯ 32-2011-TT-BTC-

1. Hồ sơ hủy dải hóa đơn

1.1 Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy

https://sinvoice.viettel.vn/download/soft/Bang_kiem_ke_hoa_don_can_huy.docx

1.2 Thông báo kết quả hủy hóa đơn

https://sinvoice.viettel.vn/download/soft/Thong_bao_ket_ qua_huy_hoa_don.docx

1.3 Quyết định thành lập hội đồng hủy hóa đơn

https://sinvoice.viettel.vn/download/soft/Quyet_dinh_thanh_lap_hoi_dong_huy_hoa_don.doc

1.4 Biên bản hủy hóa đơn

https://sinvoice.viettel.vn/download/soft/Bien_ban_huy_hoa_don.docx

2. Phát hành hóa đơn

2.1 Thông báo phát hành hóa đơn

https://sinvoice.viettel.vn/download/soft/Thong_bao_phat_hanh_hoa_don.docx

2.2 Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử

https://sinvoice.viettel.vn/download/soft/Quyet_dinh_su_dung_hoa_don_dien_tu.docx

3. Thay đổi địa chỉ, tên trên hóa đơn

3.1 Thông báo điều chỉnh thông tin TBPH – TB04

https://sinvoice.viettel.vn/download/soft/Thong_bao_dieu_chinh_thong_tin_TBPH_TB04.doc

3.2 Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng – BK01

https://sinvoice.viettel.vn/download/soft/Bang_ke_hoa_don_chua_su_dung_BK01.docx

4. Xử lý hóa đơn đã lập sai sót

4.1 Biên bản thu hồi hóa đơn

https://sinvoice.viettel.vn/download/soft/Bien_ban_thu_hoi_hoa_don.doc

4.2 Biên bản điều chỉnh hóa đơn – Sai số tiền

https://sinvoice.viettel.vn/download/soft/Bien_ban_dieu_chinh_hoa_don_Sai_so_tien.docx

4.3 Biên bản điều chỉnh hóa đơn – Sai nội dung khác tiền

https://sinvoice.viettel.vn/download/soft/Bien_ban_dieu_chinh_hoa_don_Sai_noi_dung_khac_tien.docx

B. TÀI LIỆU NGHỊ ĐỊNH 119-2018-NĐ-CP

1. Tờ khai, báo cáo cơ quan thuế

1.1 Tờ khai Dữ liệu hóa đơn, hàng hóa chứng từ, dịch vụ bán ra

https://sinvoice.viettel.vn/download/soft/To_khai_Du_lieu_hoa_don_hang_hoa_chung_tu_dich_vu_ban_ra.docx

2. Xử lý hóa đơn sai sót

2.1 Thông báo hủy hóa đơn điện tử

https://sinvoice.viettel.vn/download/soft/Thong_bao_huy_hoa_don_dien_tu.docx

3. Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

3.1 Tờ khai Đăng ký – Thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

https://sinvoice.viettel.vn/download/soft/To_khai_Dang_ky_Thay_doi_thong_tin_su_dung_hoa_don_dien_tu.docx